University of Porto, Portugal: Praktikum im International Office der University of Porto (unbezahlt)

University of Porto, Portugal: Praktikum im International Office der University of Porto